Σχέδιο Χορηγιών – Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ή Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων

Αγαπητοί Πελάτες και Συνεργάτες,

AgriManu

Στα πλαίσια της στενής συνεργασίας που έχουμε και της προσπάθειας μας για να βοηθήσουμε στην αναβάθμιση της επιχείρησης σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πώς η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοίνωσε την 1η προκήρυξη του Σχεδίου «Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ή Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων».

 

Το Σχέδιο θα συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Στόχος του Σχεδίου είναι να ενισχυθούν υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων, των οίνων από νωπά σταφύλια καθώς και το ξύδι και τα υποκατάστατα  του.

Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται:

Τα κτίρια και επεκτάσεις κτιρίων και υποστατικών, τα  καινούρια μηχανήματα και εξοπλισμός, τα μεταφορικά μέσα, η ετοιμασία τεχνοοικονομικής μελέτης (στις περιπτώσεις που απαιτείται από το Σχέδιο) και οι δαπάνες αρχικής πιστοποίησης.

Δικαιούχοι είναι:

  1. μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που εργοδοτούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των €200εκ.
  2. πολύ μικρές επιχειρήσεις εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων της δασοκομίας.

Χορηγία:

  • Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 40% για όλες τις κατηγορίες Δικαιούχων πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσηςµε ανώτατο ποσό χορηγίας τις €400.000 για τις επιλέξιμες μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και τις €200.000 για τις επιλέξιμες πολύ μικρές επιχειρήσεις.
  • Στις περιπτώσειςπολύ μικρών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές περιοχές, το ανώτατο ύψος χορηγίας φθάνει τις €300.000.
  • Για τιςσυμπράξεις/ συγχωνεύσεις εγκεκριμένων Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών στις οποίες συμμετέχουν πέραν των δύο Οργανώσεων ή/και Ομάδων, το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 60% των επιλέξιμων δαπανών.

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται από τις 10 Μαρτίου 2016 μέχρι τις 10 Ιουνίου 2016

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και απαραίτητες διευκρινήσεις και θα χαρούμε να συζητήσουμε μαζί σας τις ανάγκες σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους σας.