Ο στόχος της Αειφόρου ανάπτυξης είναι να «καλυφθούν οι παρούσες ανάγκες χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ικανότητα των γενεών του μέλλοντος να καλύπτουν τις ανάγκες τους»

Οι οργανισμοί αποτελούν οντότητες, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Για τον πιο πάνω λόγο, όλοι οι οργανισμοί μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του ευρύτερου κοινωνικού στόχου για αειφόρο ανάπτυξη. Η επίτευξη του στόχου προϋποθέτει την ηθική συμπεριφορά όλων των οργανισμών απέναντι στο περιβάλλον και στην κοινωνία (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη –ΕΚΕ). Η ΕΚΕ περιλαμβάνει την ανάληψη ενεργειών και πρωτοβουλιών από τους οργανισμούς, που αποσκοπούν στη συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης περιλαμβάνουν την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας και υγείας στην εργασία, το περιβάλλον, της ενέργειας και της κοινωνικής υπευθυνότητας, την εκπόνηση μελετών εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον για την αδειοδότηση έργων, την καθοδήγηση στην ετοιμασία ετήσιων απολογισμών βιωσιμότητας (ΕΚΕ) και την κατάρτιση του προσωπικού στα πιο πάνω θέματα.

Φιλοσοφία μας είναι η συστηματική και μεθοδολογική προσέγγιση κάθε περίπτωσης, καθώς και η εμβάθυνση στο ειδικό περιβάλλον κάθε οργανισμού και η βαθύτερη κατανόηση των αναγκών και προβλημάτων του. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε το σωστό σχεδιασμό, την ευκολότερη εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης και την επίλυση προβλημάτων στον οργανισμό.

FacebookTwitterLinkedIn