Σχέδιο Χορηγιών – Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ή Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων

Αγαπητοί Πελάτες και Συνεργάτες,

AgriManu

Στα πλαίσια της στενής συνεργασίας που έχουμε και της προσπάθειας μας για να βοηθήσουμε στην αναβάθμιση της επιχείρησης σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πώς η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοίνωσε την 1η προκήρυξη του Σχεδίου «Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ή Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων».

 

Το Σχέδιο θα συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Στόχος του Σχεδίου είναι να ενισχυθούν υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων, των οίνων από νωπά σταφύλια καθώς και το ξύδι και τα υποκατάστατα  του.

Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται:

Τα κτίρια και επεκτάσεις κτιρίων και υποστατικών, τα  καινούρια μηχανήματα και εξοπλισμός, τα μεταφορικά μέσα, η ετοιμασία τεχνοοικονομικής μελέτης (στις περιπτώσεις που απαιτείται από το Σχέδιο) και οι δαπάνες αρχικής πιστοποίησης.

Δικαιούχοι είναι:

  1. μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που εργοδοτούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των €200εκ.
  2. πολύ μικρές επιχειρήσεις εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων της δασοκομίας.

Χορηγία:

  • Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 40% για όλες τις κατηγορίες Δικαιούχων πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσηςµε ανώτατο ποσό χορηγίας τις €400.000 για τις επιλέξιμες μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και τις €200.000 για τις επιλέξιμες πολύ μικρές επιχειρήσεις.
  • Στις περιπτώσειςπολύ μικρών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές περιοχές, το ανώτατο ύψος χορηγίας φθάνει τις €300.000.
  • Για τιςσυμπράξεις/ συγχωνεύσεις εγκεκριμένων Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών στις οποίες συμμετέχουν πέραν των δύο Οργανώσεων ή/και Ομάδων, το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 60% των επιλέξιμων δαπανών.

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται από τις 10 Μαρτίου 2016 μέχρι τις 10 Ιουνίου 2016

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και απαραίτητες διευκρινήσεις και θα χαρούμε να συζητήσουμε μαζί σας τις ανάγκες σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους σας.

Σχέδια Χορηγιών

 

Στα πλαίσια της συνεχής πληροφόρησης που προσφέρουμε σχετικά με θέματα που μποροούν βοηθήσουν την ανταγωνιστηκότητα των επιχειρήσεων, σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα Σχέδια Χορηγιών:

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των MME του Μεταποιητικού Τομέα για Γεωργι15s10epidot-thumb-largeκά και Δασοκομικά Προϊόντα

 Το Σχέδιο αναμένεται να προκηρυχθεί το Μάρτη του 2016 και στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα Γεωργικών και Δασοκομικών Προϊόντων. Μεταξύ των επιλέξιμων Δαπανών που θα καλύπτει το Σχέδιο, συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για Κτήρια και Διαμόρφωση Χώρων, Καινούργια Μηχανήματα/ Εξοπλισμός.

Σχέδιο Προώecommerceθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο

 Το Σχέδιο αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο 2016 και έχει ως στόχο την ανάπτυξη και προώθηση της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρει το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες στην κοινωνία της πληροφορίας για την επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.

 

Σχέδιο για τη Δημιουργία, Ανάπτυξη και Διαχείριση Συνεργατικών Σχηματισμών και Εταιρικών Επιχειρηματικών Συμπράξεων Clusters

Το σχέδιο αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο 2016 και ο σκοπός του θα είναι η δημιουργία, ανάπτυξη, διαχείριση ή και αναβάθμιση επιχειρηματικών συνεργατικών σχηματισμών (Clusters).  Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό την μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους συνεργατικούς σχηματισμούς που θα έχουν σκοπό  τη δημιουργία, ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή διεργασιών που είναι νέα ή ουσιωδώς βελτιωμένα, ή / και θα έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό.

 

 

Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

 HotelΑναμένεται η προκήρυξη του Σχεδίου Χορηγιών Επενδύσεων Εμπλουτισμού και Εκσυγχρονισμού του Τουριστικού Προϊόντος για την Επιμήκυνση της Τουριστικής Περιόδου. Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή του συγκεκριμένου Σχεδίου είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ).

 

Σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις επιχειρήσεις» (Σχέδιο προώθησης της ενεργειακής αναβάθμισης και χρήσης ΑΠΕ για τις επιχειρήσεις)

PVindustrial

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ) έχει ανακοινώσει την πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του
Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις», το οποίο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη » Προγραμματική Περίοδος 2014-2020.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας κτηριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν ή ενοικιάζονται από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ΑΠΕ από αυτές.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2016 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρώτης πρόσκλησης.

 

Σχέδιο «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους»

PVhome

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) έχει ανακοινώσει την έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου προώθησης εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων με τίτλο «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους». Το Σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:

Κατηγορία A: Φωτοβολταϊκά συστήματα δυναμικότητας μέχρι 5KW συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (“Νetetering”) για όλους τους καταναλωτές. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς: 20MW

Κατηγορία Β: Φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής δυναμικότητας μέχρι 2.000kW το κάθε ένα σε εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 20 MW.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016, μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα της κάθε κατηγορίας επενδύσεων

 

Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου- EMAS (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου

emas-8001441745649

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών και αφορά την παροχή χορηγιών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών τομέων που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) σύμφωνα με το EMAS, το οποίο να στοχεύει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των επιχειρήσεων στο περιβάλλον, τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 25η Νοεμβρίου 2016 και δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες επιχειρήσεις ή οργανισμοί υπέβαλαν αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο EMAS το αργότερο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. Το Σχέδιο στοχεύει στην επιχορήγηση του 70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση του Σ.Π.Δ. και για την επαλήθευση του συστήματος και επικύρωση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και απαραίτητες διευκρινήσεις και θα χαρούμε να συζητήσουμε μαζί σας τις ανάγκες σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους σας.