Σχέδια Χορηγιών

 

Στα πλαίσια της συνεχής πληροφόρησης που προσφέρουμε σχετικά με θέματα που μποροούν βοηθήσουν την ανταγωνιστηκότητα των επιχειρήσεων, σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα Σχέδια Χορηγιών:

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των MME του Μεταποιητικού Τομέα για Γεωργι15s10epidot-thumb-largeκά και Δασοκομικά Προϊόντα

 Το Σχέδιο αναμένεται να προκηρυχθεί το Μάρτη του 2016 και στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα Γεωργικών και Δασοκομικών Προϊόντων. Μεταξύ των επιλέξιμων Δαπανών που θα καλύπτει το Σχέδιο, συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για Κτήρια και Διαμόρφωση Χώρων, Καινούργια Μηχανήματα/ Εξοπλισμός.

Σχέδιο Προώecommerceθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κύπρο

 Το Σχέδιο αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο 2016 και έχει ως στόχο την ανάπτυξη και προώθηση της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρει το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες στην κοινωνία της πληροφορίας για την επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.

 

Σχέδιο για τη Δημιουργία, Ανάπτυξη και Διαχείριση Συνεργατικών Σχηματισμών και Εταιρικών Επιχειρηματικών Συμπράξεων Clusters

Το σχέδιο αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο 2016 και ο σκοπός του θα είναι η δημιουργία, ανάπτυξη, διαχείριση ή και αναβάθμιση επιχειρηματικών συνεργατικών σχηματισμών (Clusters).  Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό την μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους συνεργατικούς σχηματισμούς που θα έχουν σκοπό  τη δημιουργία, ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή διεργασιών που είναι νέα ή ουσιωδώς βελτιωμένα, ή / και θα έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό.

 

 

Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

 HotelΑναμένεται η προκήρυξη του Σχεδίου Χορηγιών Επενδύσεων Εμπλουτισμού και Εκσυγχρονισμού του Τουριστικού Προϊόντος για την Επιμήκυνση της Τουριστικής Περιόδου. Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή του συγκεκριμένου Σχεδίου είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ).

 

Σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις επιχειρήσεις» (Σχέδιο προώθησης της ενεργειακής αναβάθμισης και χρήσης ΑΠΕ για τις επιχειρήσεις)

PVindustrial

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ) έχει ανακοινώσει την πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του
Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις», το οποίο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη » Προγραμματική Περίοδος 2014-2020.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας κτηριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν ή ενοικιάζονται από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ΑΠΕ από αυτές.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2016 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρώτης πρόσκλησης.

 

Σχέδιο «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους»

PVhome

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) έχει ανακοινώσει την έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου προώθησης εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων με τίτλο «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους». Το Σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:

Κατηγορία A: Φωτοβολταϊκά συστήματα δυναμικότητας μέχρι 5KW συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (“Νetetering”) για όλους τους καταναλωτές. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς: 20MW

Κατηγορία Β: Φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής δυναμικότητας μέχρι 2.000kW το κάθε ένα σε εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 20 MW.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016, μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα της κάθε κατηγορίας επενδύσεων

 

Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου- EMAS (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου

emas-8001441745649

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών και αφορά την παροχή χορηγιών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών τομέων που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) σύμφωνα με το EMAS, το οποίο να στοχεύει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των επιχειρήσεων στο περιβάλλον, τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 25η Νοεμβρίου 2016 και δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες επιχειρήσεις ή οργανισμοί υπέβαλαν αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο EMAS το αργότερο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. Το Σχέδιο στοχεύει στην επιχορήγηση του 70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση του Σ.Π.Δ. και για την επαλήθευση του συστήματος και επικύρωση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και απαραίτητες διευκρινήσεις και θα χαρούμε να συζητήσουμε μαζί σας τις ανάγκες σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους σας.