Πράσινη Επιχειρηματικότητα


green_business_w640Η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι μια νέα φιλοσοφία
 η οποία  συνδέεται πολύ στενά με την αναδυόμενη πράσινη ζήτηση, την καινοτομία και το επιχειρηματικό όραμα. Συνδέεται με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας δια μέσου της εφαρμογής στρατηγικών φιλικών προς το περιβάλλον, οι οποίες ασκούν θετική εξωτερική επίδραση, αναδεικνύοντας  την προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Η πράσινη επιχειρηματικότητα συνδυάζει την ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού κόστους στην οικονομία και την αγορά και παράλληλα την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας, ώστε να αναπτυχθεί μια πράσινη πολιτική. Είναι δηλαδή μια μορφή οικονομικής δραστηριότητας η οποία θέτει την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης στο επίκεντρο της στρατηγικής των επιχειρήσεων.

Τα οφέλη από την ενσωμάτωση της πράσινης πολιτικής στις στρατηγικές ανάπτυξης συμπεριλαμβάνουν, τα πιο κάτω:

  • Βελτίωση περιβαλλοντικών επιδόσεων
  • Βέλτιστη διαχείριση-αξιοποίηση των φυσικών πόρων
  • Ελαχιστοποίηση του παραγόμενου όγκου αποβλήτων και βέλτιστη διαχείριση / αξιοποίησή τους μέσω εφαρμογής συστημάτων ανακύκλωσης / επαναχρησιμοποίησης.
  • Ενίσχυση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και υιοθέτηση πράσινης αντίληψης και δράσης για εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)
  • Οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη
  • Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και απαραίτητες διευκρινήσεις και θα χαρούμε να συζητήσουμε μαζί σας τις ανάγκες σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε την Πράσινη Επιχειρηματικότητα.