SME Instrument: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων

Το SME Instrument είναι ένα νέο εργαλείο/πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για την απευθείας χρηματοδότηση εξαιρετικά καινοτόμων ΜμΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020, του χρηματοδοτικού προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία της ΕΕ, με στόχο να προωθήσει τις πραγματικά καινοτόμες ιδέες που στηρίζονται σε βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο με δυνατές προοπτικές επιτυχίας στην αγορά. Απευθύνεται μόνο σε ΜμΕ οι οποίες είναι εξαιρετικά καινοτόμες, υφιστάμενες, βιώσιμες και κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έντονα χαρακτηριστικά διεθνοποίησης.

Το χρηματοδοτικό εργαλείο SME Instrument θα υλοποιηθεί μέσω τριών φάσεων:

Φάση Ι: Μελέτη Βιωσιμότητας                    

Για να επιβεβαιωθεί η τεχνολογική/πρακτική και η οικονομική βιωσιμότητα του καινοτόμου έργου πρέπει να γίνει εκπόνηση Μελέτης Βιωσιμότητας.

Δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται: εκτιμήσεις κινδύνου, μελέτες σχεδιασμού, έρευνες αγοράς, διερεύνηση διανοητικής ιδιοκτησίας, κλπ.

Ποσό χρηματοδότησης: Κατ ‘αποκοπή ποσό (lump-sum) των € 50.000 (ανά έργο, όχι ανά συμμετέχουσα επιχείρηση)

Διάρκεια: Συνήθως 6 μήνες

Παραδοτέα: Μελέτη βιωσιμότητας (τεχνική και εμπορική) συμπεριλαμβανομένου και ενός αρχικού επιχειρηματικού σχεδίου (περίπου 10 σελίδες)

 

Φάση ΙΙ: Καινοτόμο Έργο
Αφορά καινοτόμα έργα τα οποία υποστηρίζονται από ένα στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο.

Δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν: παρουσιάσεις, δοκιμές, δημιουργία πρωτότυπου, πιλοτική εφαρμογή, κλιμάκωση, σχεδιασμός, έλεγχος εφαρμογής, επίδειξη, κλπ

Ποσό χρηματοδότησης: ενδεικτικό εύρος € 500.000 – € 2.500.000 (που καλύπτουν έως και το 70% των επιλέξιμων δαπανών, ή σε ειδικές περιπτώσεις έως και 100%).

Διάρκεια: συνήθως 1 έως 2 έτη

Αποτελέσματα:

 • Ένα νέο προϊόν, διεργασία ή υπηρεσία που είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς.
 • Ένα σχέδιο επιχειρηματικής καινοτομίας με λεπτομερή στρατηγική εμπορευματικής αξιοποίησης και χρηματοοικονομικό σχεδιασμό (30 σελίδες).

 

Φάση ΙΙΙ: Εμπορική Αξιοποίηση
Αφορά κυρίως σε υπηρεσίες για υποστήριξη των ΜμΕ όπως υπηρεσίες προώθησης του τελικού προϊόντος ή της προτεινόμενης υπηρεσίας στην αγορά, βοήθεια για την υποβολή προτάσεων για περαιτέρω χρηματοδότηση από την ΕΕ και παροχή καθοδήγησης προς την επιχείρηση. Στη φάση αυτή δεν υπάρχει χρηματοδότηση.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για την Φάση Ι είναι η 7η Νοεμβρίου 2017 στις 17:00 (ώρα Βρυξελλών). Η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει την πρόταση της απευθείας στη Φάση ΙΙ χωρίς να έχει προηγηθεί η Φάση Ι.

 

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εκπόνιση του Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) της επιχείρησης σας για τη Φάση Ι και τη Φάση ΙΙ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 22820806 ή να στείλετε email στο [email protected]

 

Σχέδια Επιχορήγησης για Πρόσληψη και Εκπαίδευση Προσωπικού

To Yπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δέχεται αιτήσεις για τα πιο κάτω σχέδια, που στόχο έχουν την παροχή κινήτρων για απασχόληση:

Σχέδιο παροχής κινήτρων για την απασχόληση ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 25 ετών

 • Σκοπός σχεδίου: Το Σχέδιο αποσκοπεί στην άμβλυνση της ανεργίας στους νέους ηλικίας 15 -24 ετών, όλων των κατηγοριών και όσων δεν μετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
 • Το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο €5.000 ή 60% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο €6.000, για πράσινα και γαλάζια επαγγέλματα. Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του ανέργου για δώδεκα (12) μήνες και καταβολή στον εργοδότη χορηγίας μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολουμένου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση
 • Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 7 Αυγούστου του 2017 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου.

Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών

 • Σκοπός σχεδίου: Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση εργοδοτών για πρόσληψη ανέργων ατόμων άνω των 50 ετών και αποβλέπει στην καταπολέμηση της απροθυμίας τους να προσλάβουν άτομα άνω των 50 ετών.
 • Το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο τις €8.400. Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολουμένου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση.
 • Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 7 Αυγούστου του 2017 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου.

Σχέδιο παροχής κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων Ε.Ε.Ε. σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση τρίμηνης κατάρτισης

 • Σκοπός σχεδίου: Το Σχέδιο στοχεύει στην ένταξη των Ληπτών ΕΕΕ (οι οποίοι να έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης (της ΑνΑΔ) για τρεις (3) μήνες στον ίδιο εργοδότη) στην αγορά εργασίας μέσω της παροχής κινήτρων.
 • Το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 60% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο €6.000 και θα παραχωρείται για δώδεκα (12) μήνες.
 • Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 3 Ιουλίου του 2017 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου.

Σχέδιο παροχής κινήτρων για την απασχόληση νέων ηλικίας 25 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training – NEETs)

 • Σκοπός σχεδίου: Το Σχέδιο αποσκοπεί στην άμβλυνση της ανεργίας στους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών, οι οποίοι δεν μετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
 • Το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο €8.400 και θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολουμένου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση.
 • Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 6 Ιουλίου 2017 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου.

Σχέδιο παροχής κινήτρων για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία

 • Σκοπός σχεδίου: Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και αποβλέπει στην καταπολέμηση της απροθυμίας τους να προσλάβουν άτομα με αναπηρία, είτε λόγω της εντύπωσης ότι δεν θα είναι αποδοτικά είτε λόγω του μισθολογικού κόστους που λειτουργεί ως αντικίνητρο.
 • Το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 75% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο τις €20.000 και θα παραχωρείται για εικοσιτέσσερις (24) μήνες απασχόλησης.
 • Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 6 Ιουλίου 2017 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου.

Σχέδιο παροχής κινήτρων για την πρόσληψη ατόμων με χρόνιες παθήσεις

 • Σκοπός σχεδίου: Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και αποβλέπει στην καταπολέμηση του φαινομένου απροθυμίας να προσλαμβάνονται άτομα με Χρόνιες Παθήσεις, είτε λόγω της προκατάληψης ότι δεν είναι αποδοτικά είτε λόγω του μισθολογικού κόστους που λειτουργεί ως αντικίνητρο.
 • Το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 75% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο τις €10.000 και θα παραχωρείται για δώδεκα (12) μήνες απασχόλησης.
 • Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 6 Ιουλίου 2017 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου.

Η εταιρία μας είναι στη διάθεση σας ώστε να σας παρέχει τις υπηρεσίες της αναλαμβάνοντας τα πιο κάτω:

 • αξιολόγηση της ανάγκης
 • επιλογή υποψηφίων
 • υποστήριξη για την συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών
 • συμπλήρωση και υποβολή και παρακολούθηση της προόδου των αιτήσεων

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22820806 ή email: [email protected]