Οι αξίες που ακολουθούμε σε ότι κάνουμε είναι:

 •  Αξιοπιστία
 • Συνεργασία
 • Ακεραιότητα
 • Ανεξαρτησία
 • Καινοτομία
 • Αειφόρος Ανάπτυξη

 

Οι οποίες για μας σημαίνουν ότι:

 • Τα συμφέροντα των πελατών μας έχουν πάντα προτεραιότητα
 • Λειτουργούμε πάντοτε με κανόνες ηθικής
 • Διατηρούμε πάντοτε την ανεξαρτησία μας
 • Διαχειριζόμαστε τους πόρους αποτελεσματικά
 • Βελτιώνουμε τις δραστηριότητες των πελατών μας
 • Προσφέρουμε καινοτόμες υπηρεσίες
 • Ενδυναμώνουμε την επάρκεια των πελατών μας για αειφόρο ανάπτυξη
 • Δημιουργούμε μακροπρόθεσμες σχέσεις
 • Καλλιεργούμε εργασιακό περιβάλλον για προώθηση εξαιρετικής εργασίας
 • Επιμένουμε στην αξιοκρατία
 • Καλλιεργούμε πνεύμα οργανωτικής γνώσης

Προασπιζόμαστε την υποχρέωση για έκφραση απόψεων

FacebookTwitterLinkedIn