Στο περίπλοκο, πολυδιάστατο και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον του σήμερα, οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν το κατά πόσο ένας οργανισμός θα επιβιώσει και θα αναπτυχθεί, ή θα δυσκολεύεται και θα αποτύχει, είναι το μέγεθος της προσπάθειας και ικανότητας για επιχειρησιακή ανάπτυξη και ο βαθμός στον οποίο κατορθώνει να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τους πελάτες του.

Η επιχειρησιακή ανάπτυξη αφορά στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, επιχειρηματικών συνεργασιών με καινούριους πελάτες σε καινούριες ή εξειδικευμένες αγορές, όπως και στην εδραίωση της συνεργασίας με υφιστάμενους πελάτες, ικανοποιώντας περισσότερες ανάγκες τους.

Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τον οργανισμό σας να συγκεκριμενοποιήσει στρατηγικούς σκοπούς, να εντοπίσει, προγραμματίσει και ‘κυνηγήσει’ ευκαιρίες για επιχειρησιακή ανάπτυξη, να καταρτίσουμε και να καθοδηγήσουμε το προσωπικό σας για να διασφαλίσουμε την ευθυγράμμισή του, αφοσίωση και ικανότητα προς επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων.

Η επιχειρησιακή ανάπτυξη ξεκινά με ερευνητική και διερευνητική προσέγγιση και χρησιμοποιεί τη ‘δημιουργικότητα’, ‘μη συμβατική σκέψη’ και ‘προνοητική σκέψη’. Μετά από τη φάση διάγνωσης & δημιουργικότητας, μέσα από τη φάση προγραμματισμού θα συνεργαστούμε για το σχεδιασμό του δικού σας αναπτυξιακού ‘οδικού χάρτη’ και την κατάδειξη των τρόπων, εργαλείων και διεργασιών για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Φιλοσοφία μας είναι η συστημική και μεθοδική προσέγγιση κάθε περίπτωσης, η σε βάθος ανάλυση και κατανόηση των συγκεκριμένων αναγκών και δεδομένων κάθε έργου. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε το σωστό σχεδιασμό και την ευκολότερη υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής που επιλέχθηκε, πάντοτε δίνοντας μεγάλη σημασία στους διαθέσιμους πόρους και τη βέλτιστη αξιοποίησή τους.

FacebookTwitterLinkedIn