Η CBA δραστηριοποιείται στον τομέα των κοινοτικών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με ιδιαίτερη έμφαση τους τομείς του τουρισμού και της αειφόρου ανάπτυξης.

Οι ενισχύσεις που απορρέουν από οικονομικούς πόρους και απευθύνονται σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου έχουν ως στόχο την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, την ενδυνάμωση της οικονομίας της Ε.Ε., την προώθηση της πράσινης οικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης , την υιοθέτηση καινοτόμων πολιτικών, την αύξηση των θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων, την προαγωγή του επιχειρηματικού πνεύματος και την ενίσχυση της ελεύθερης αγοράς αγαθών και υπηρεσιών.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν :

FacebookTwitterLinkedIn