Αειφόρος Ανάπτυξη, 9 + 1 πρακτικά βήματα

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η ΑΑ είναι η «ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες»

Απαραίτητη προϋπόθεση για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων / ωφελημάτων από την ΑΑ είναι η συστηματική προσέγγιση και η αξιοποίηση των 17 επίσημων στόχων του ΟΗΕ όπως επίσης και η προσαρμογή τους πάντοτε με ανιδιοτέλεια

Πρακτικά βήματα

Σε πρακτικό επίπεδο είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι έχουμε να διαχειριστούμε δύο σημαντικά στοιχεία: Την Ανάπτυξη με απαραίτητη προϋπόθεση την Αειφορία. Τα μυστικά της επιτυχίας είναι η στοχοθέτηση, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση. Η φαρέτρα των στελεχών, σε ότι αφορά τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι πολύ πλούσια. Η πρόκληση είναι στη σωστή επιλογή και φυσικά την εφαρμογή τους.

Τα 9+1 βήματα που προτείνουμε πιο κάτω μπορούν να σας βοηθήσουν στο πολύ ενδιαφέρον αλλά και απαραίτητο για όλους ταξίδι της  Αειφόρου Ανάπτυξης:

Η ΑΑ είναι ευθύνη όλων των ενδιαφερομένων μερών. Η διαβούλευση για σύγκλιση των απόψεων στις αξίες και αρχές είναι εκ των ον ουκ άνευ.

Τα πιο πάνω πρακτικά βήματα μπορούν  να βοηθήσουν την αξιοποίηση ευκαιριών για την ΑΑ σε:

 • Οργανσιμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εταιρίες
 • Οργανισμούς Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα
 • ΜΚΟ

Μαζί μπορούμε να ετοιμάσουμε τους στόχους σας για την ΑΑ, το πρόγραμμα υλοποίησης, τις μεθοδολογίες και εργαλεία για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων.

Αναμενόμενα Οφέλη: 

 • Κοινωνικοοικονομικά οφέλη
 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Βιώσιμος ανάπτυξη
 • Περιβάλλον ζωής
 • Υποστήριξη κατοίκων
 • Προοπτικές
 • Βιώσιμη ανάπτυξη
 • Ανθεκτικότητα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Ηλεκτρονικά: [email protected]

Τηλεφωνικά: Λούης Μ. Λοΐζου, 99606751

www.cba.com.cy