Η ομάδα μας θα συνεργαστεί με τον πελάτη για το σχεδιασμό βραχυπρόθεσμων και πιο μακροπρόθεσμων στρατηγικών που ανταποκρίνονται στις επιχειρησιακές ανάγκες του και παρέχουν λύσεις σε σημαντικά λειτουργικά και αναπτυξιακά θέματα αλλά και ζητήματα επιχειρησιακής επίδοσης / απόδοσης.

Προσφέρουμε μια σχέση συνεργασίας χρησιμοποιώντας μία συνδυασμένη προσέγγιση προσφοράς λύσεων με μεγάλο θετικό αντίκτυπο. Οι πελάτες μας δεν προσλαμβάνουν, απλά, ένα σύμβουλο. Έχουν στη διάθεση τους μία εταιρία – συνεργάτη που διαθέτει όλους τους πόρους που συνθέτουν ένα επαγγελματικό Συμβουλευτικό Οίκο.

Η προσέγγιση σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε είναι μεθοδική και “συστηματική”. Παρ’ ότι το κάθε έργο χρίζει διαφορετικής προσέγγισης σε ότι αφορά στις μεθόδους σχεδιασμό και εργαλεία, η γενική μας μεθοδολογία παρουσιάζεται πιο κάτω:

Η μεθοδολογία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Στάδιο 1 
Αρχική συνάντηση με την ηγεσία του οργανισμού για διερεύνηση και κατανόηση των ευκαιριών για βελτίωση και για να βγουν στην επιφάνεια σημαντικά επί μέρους θέματα. Τίθενται οι προσδοκίες τόσο του πελάτη όσο και των συμβούλων, ακολουθούν η ετοιμασία επιστολής και προσφοράς υπηρεσιών και υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει συμφωνημένα παραδοτέα και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Στάδιο 2
Ορισμός των ευκαιριών που παρουσιάζονται και εισηγήσεις για επιτυχή πορεία / υλοποίηση. Σχεδιασμός μεθοδολογίας του έργου και σχεδίου δράσης. Εντοπισμός των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση μίας επιτυχημένης διαδικασίας βασισμένης σε δράσεις βελτίωσης του οργανισμού.

Στάδιο 3
Συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Παροχή ανατροφοδότησης στον πελάτη, περιλαμβανομένων εισηγήσεων για κατευθυντήριες γραμμές δράσης, λεπτομερές χρονοδιάγραμμα, στρατηγικές και τακτικές υλοποίησης.

Στάδιο 4
Εφαρμογή, ενισχύοντας ή βοηθώντας στην πρακτική εφαρμογή των εισηγήσεων μας. Επικοινωνία, τόσο εντός όσο και εκτός του οργανισμού, κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού εάν κρίνεται αναγκαίο.

Στάδιο 5
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των εισηγήσεων, μικρο-ρυθμίσεις, εάν κριθεί αναγκαίο, για διασφάλιση της ψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. Απόφαση σε σχέση με τη φύση της συνεργασίας μας μετά και το τέλος του συγκεκριμένου έργου.

FacebookTwitterLinkedIn