Εν συντομία, “απλά” είμαστε αφοσιωμένοι στο να προσθέτουμε αξία στον οργανισμό / επιχείρηση σας. Και αυτό γιατί καταλαβαίνουμε απόλυτα πως, στο τέλος της ημέρας, οι πελάτες μας περιμένουν να αποκομίσουν χειροπιαστά θετικά αποτελέσματα από την εξασφάλιση των υπηρεσιών μας (είτε άμεσα είτε πιο μακροπρόθεσμα). Έτσι, από το αρχικό στάδιο σχεδιασμού του έργου, ανεξαρτήτως μεγέθους του, η προσοχή μας είναι πάντα να “υπερβούμε τον πήχη” καταφέρνοντας να έχουμε ουσιαστικά και μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα.

Προσθέτουμε αξία στους πελάτες μας, ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε έργου που αναλαμβάνουμε.

  • Προσφέρουμε συγκεκριμένη και “εις βάθος” γνώση ή ικανότητες σε σχέση με ένα συγκεκριμένο θέμα ή ζήτημα / πρόβλημα, όπου αυτές οι γνώσεις δεν είναι διαθέσιμες εντός του οργανισμού.
  • Δρούμε υποβοηθώντας στον εντοπισμό ευκαιριών και υλοποίηση έργων, βοηθώντας τους πελάτες να αναπτύξουν τις δικές τους λύσεις.

Πιο κάτω παρουσιάζονται η αξία και τα οφέλη που προσφέρουν οι πιο πάνω ρόλοι:

Ρόλος Προστιθέμενη Αξία Όφελος
Εμπειρογνώμονες Εμπειρογνωμοσύνη / εμπειρία Διαθέτουμε εμείς τη γνώση που χρειάζεστε – αποφυγή χρονοβόρας κατάρτισης – μεταφορά τεχνογνωσίας σε ομάδες στην εταιρία
Νέες Ιδέες Πρόσβαση σε ιδέες και πρακτικές από άλλους κλάδους και τομείς της οικονομίας
Αποδεδειγμένα Αποτελέσματα Μείωση κινδύνου μη επιτυχίας, βελτίωση ταχύτητας και ποιότητας αποτελέσματος
Διαμεσολαβητές Διαφορετική προσέγγιση Προσφέροντας καινούριες προσεγγίσεις σε λύσεις – αποδέσμευση από προηγούμενες πρακτικές
Ανεξαρτησία Ικανότητα να εντοπίζουμε κινδύνους, και εμπόδια – επικεντρωνόμαστε στο πρόβλημα “απρόσκοπτα”
Καταλυτική και εστιασμένη παρέμβαση Δεν μας “διακόπτουν” άλλες εργασίες στον οργανισμό – μπορούμε να παραμείνουμε εστιασμένοι στο να πραγματοποιήσουμε το στόχο μας
Βλέπουμε “τη μεγάλη εικόνα” Ικανότητα να δούμε την ευρύτερη εικόνα, να προωθήσουμε την ομοιογενή εφαρμογή – αποφυγή διπλής εργασίας / προσπάθειας
FacebookTwitterLinkedIn