Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου – EMAS (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009)

EMAS

Στα πλαίσια της στενής συνεργασίας που έχουμε και της προσπάθειας μας για να βοηθήσουμε στην αναβάθμιση της επιχείρησης σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου – EMAS (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) που έχει εκδοθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών και αφορά την παροχή χορηγιών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών τομέων που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) σύμφωνα με το EMAS, το οποίο να στοχεύει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των επιχειρήσεων στο περιβάλλον, τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 25η Νοεμβρίου 2016 και δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες επιχειρήσεις ή οργανισμοί υπέβαλαν αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο EMAS το αργότερο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία.

Το Σχέδιο στοχεύει στην επιχορήγηση του 70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση του Σ.Π.Δ. και για την επαλήθευση του συστήματος και επικύρωση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και απαραίτητες διευκρινήσεις και θα χαρούμε να συζητήσουμε μαζί σας για τις ανάγκες σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους σας.