Η καθημερινή διεύθυνση και διεκπεραίωση των εργασιών που αναλαμβάνουμε καθώς και οι εσωτερικές μας διεργασίες, υπόκεινται στο Εσωτερικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Παροχής Υπηρεσιών (OPSEDEM), που περιλαμβάνει την Πολιτική μας, Στόχους και Διαδικασίες Λειτουργίας.

Επίσης, διαθέτουμε Πλάνο Διαχείρισης Κρίσεων και Επιχειρηματικής Συνέχειας και όλες μας οι δράσεις είναι σύμφωνες με τις αρχές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Όλα τα παραδοτέα των έργων μας υπόκεινται σε ενδελεχή ποιοτικό έλεγχο για να διασφαλίζεται ότι συμφωνούν με τις απαιτήσεις του πελάτη – συνάδουν με τις συμβατικές υποχρεώσεις και προδιαγραφές του συμβολαίου και προσφέρουν έδαφος για περεταίρω γνώση / βελτίωση.

Είμαστε πιστοποιημένοι κατά ISO9001, ISO14001 και OHSAS 18001.

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

FacebookTwitterLinkedIn