Προγράμματα Εκπαίδευσης:
Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα κατάρτισης ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών μας, που περιλαμβάνουν σειρά σεμιναρίων τα οποία – ανάλογα και με τους συγκεκριμένους στόχους – μπορεί να περιλαμβάνουν βιωματικά εργαστήρια, δραστηριότητες και πειραματισμό, έτσι ώστε να υποβοηθούν και να βελτιώνουν την ικανότητα μάθησης.
Η μεθοδολογία που ακολουθούμε περιλαμβάνει συνεργασία με τον πελάτη με στόχο τον εντοπισμό συγκεκριμένων αναγκών κατάρτισης, εξατομικευμένο σχεδιασμό του συνολικού προγράμματος αλλά και των επί μέρους δραστηριοτήτων, υλοποίηση και συνεχή αξιολόγηση.
Επιπρόσθετα με την ικανότητά της να σχεδιάζει ολοκληρωμένες στρατηγικές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, η CBA προσφέρει σεμινάρια σε ένα εύρος θεμάτων τα οποία υλοποιούνται τόσο από εκπαιδευτές / εμπειρογνώμονες της CBA όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι είναι ειδικοί εγνωσμένου κύρους στον τομέα τους.

Η CBA έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα μεγάλο αριθμό σεμιναρίων / εργαστηρίων που στοχεύουν στην ενίσχυση της γνώσης και την αντιμετώπιση αδυναμιών που αναγνωρίζουν στο προσωπικό τους οι πελάτες μας. Ακολουθεί ενδεικτικός κατάλογος θεμάτων που περιλαμβάνουν τα πιο συχνά σεμινάρια τα οποία η CBA καλείται να υλοποιήσει:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 18001
 • Διαχείριση Ολικής Ποιότητας
 • Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών
 • Βελτίωση Παραγωγικότητας, Σχεδιασμός και Έλεγχος
 • Μέτρηση της επίδοσης οργανισμών
 • Επιχειρηματική Συνέχεια και Αποκατάσταση Καταστροφών
 • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
 • Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων
 • Ανάπτυξη Οικογενειακών Επιχειρήσεων
 • Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις – Από τη θεωρεία στην πράξη
 • Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Μέτρηση Ικανοποίησης Πελατών
 • Ικανότητες Πώλησης (ανώτερα στελέχη)
 • Αποτελεσματική Εποπτεία / Διαχείριση Πωλήσεων
 • Βασικές τεχνικές Πωλήσεων
 • Εισαγωγή στην Εμπορική Ανάδειξη Προϊόντων
 • Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Ενεργειακοί Έλεγχοι
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Διεύθυνση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 • Διεύθυνση Τμήματος Υποδοχής
 • Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων
 • Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP)
 • Χρηματοοικονομικά για Διευθυντές
 • Εκτιμήσεις Κινδύνου
 • Διεύθυνση Καινοτομίας
 • Αναπτύσσοντας Δεξιότητες Διεκδικητικής Συμπεριφοράς
 • Αποτελεσματικές Ικανότητες Παρουσίασης
 • Ικανότητες Αποτελεσματικής Επικοινωνίας
 • Τεχνικές Επίλυσης Προβλημάτων